ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 2022-2024