Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 10/2020)