Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 7/2021)