κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας «Κωνσταντίνος Καπνός ΛΤΔ» στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής.


κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας «Κωνσταντίνος Καπνός ΛΤΔ» στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής.

Σας επισυνάπτεται το έντυπο πληροφοριών που αφορά τη το περιεχόμενο της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας «Κωνσταντίνος Καπνός ΛΤΔ» στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής.

2029-05-PC-003