Προσφορά για εγκατάσταση αγωγού υδατοπρομήθειας στην Κοινοτική Διάτρηση – Λάκκος Γ31 (3/2023)