ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. Σ4/2020 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων και άλλων τεμαχίων για το έτος 2020.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. Σ4/2020 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων και άλλων τεμαχίων για το έτος 2020.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής ζητά προσφορές για τον καθαρισμό οικοπέδων και άλλων τεμαχίων εντός των ορίων του.

Τα υπό καθαρισμό οικόπεδα  και τα άλλα τεμάχια θα υποδειχθούν στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Κώστα Σταυρινού Σώττου 1, την  Τρίτη 12/5/2020, ώρα 9.00π.μ. Από εκεί θα γίνει μετάβαση για υπόδειξη επί τόπου των υπό καθαρισμό  χώρων.

Συγκεκριμένα η εργασία αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων και άλλων τεμαχίων, από χόρτα και άγρια βλάστηση με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα και «τσάππες».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν τους όρους και τα έντυπα προσφοράς από το Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οδό Κώστα Σταυρινού Σώττου 1, 2650 Πέρα Ορεινής.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα και να γράφει έξω από τον φάκελο:

α. τον πλήρη τίτλο της αναθέτουσας αρχής

β. τον αριθμό και τίτλο του διαγωνισμού

γ. τα στοιχεία του προσφοροδότη.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφή, προσθήκες κ.τ.λ.)

Προθεσμία υποβολής των προσφορών:

Παρασκευή 15η Μαΐου 2020, ώρα 12.00 το μεσημέρι.