Προσφορά (1/2022) για εκσκαφέα με ντίκερ και φορτηγό αυτοκίνητο για τις εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα – Ορεινής.


Προσφορά (1/2022) για εκσκαφέα με ντίκερ και φορτηγό αυτοκίνητο για τις εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα – Ορεινής.

Ζητείται προσφορά για χρήση εκσκαφέα φορτωτήρα-ντικέρ καθώς και για φορτηγό αυτοκίνητο για τις διάφορες εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Στις εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελούνται από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες όπως Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Υδάτων, Τμήμα Δημοσιών Έργων και ιδιώτες εργολάβους που εκτελούν διάφορα έργα που απαιτούν ειδικές προσφορές.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται:

Η τιμή ανά ώρα που χρεώνεται ο εκσκαφέας με ντίκερ. (Η χρέωση να αρχίζει από την έναρξη της εργασίας μέχρι την αποπεράτωσή της.)

Η τιμή που χρεώνεται το φορτηγό αυτοκίνητο ανά ώρα και τα κυβικά του. (Η χρέωση να αρχίζει από την έναρξη της εργασίας μέχρι την αποπεράτωσή της.)

Ο προσφοριοδότης  θα είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Συμβουλίου, να εκτελέσει την εργασία που θα του ζητηθεί – στις περιπτώσεις σπασίματος σωλήνων υδατοπρομήθειας σε διάρκεια μερικών ωρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις σε λογικό χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί όχι πέραν των 48 ωρών.

Όρος: όλες απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά, τα οποία καθορίζονται από την νομοθεσία πρέπει να επισυναφθούν μαζί με την προσφορά, το έντυπο της οποίας πρέπει να παραληφθεί από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Σημείωση 1:Ο προσφοριοδότης πρέπει να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών μόνο τα οχήματα (να επισυναφτούν αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας των οχημάτων) που θα συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για έγκρισή του.

Σημείωση 2 : Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια ενός έτους. To Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμη 12 μήνες αλλά και να το ακυρώσει, αν δεν τηρούνται οι πιο πάνω όροι.

Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά 1/2022 για  εκσκαφέα με ντίκερ και φορτηγό αυτοκίνητο για το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής». Να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022, στις 12.00 το μεσημέρι.