OI ANEPAΔEΣ HPTAN ΣTO XΩPKO MAΣ THN ΠEΦTHN 9 TOY ΠPΩTOΓIOYNH. EXOPEΨAN MEΣ TON ΠIΔKIAN ME ΠIΔKIABΛI TZAI TATZIAN.